facebook tracking

Utskottsrekrytering LIU / Committee recruitment LIU

Ingenjörer utan gränser i Linköping söker nu medlemmar till sina utskott! Nedan är de olika utskotten beskrivna. I nästa steg, ignorera alternativet att ansöka med facebook och linkedin.

Alla som är aktiva i föreningen ska vara medlemmar, vilket du enkelt kan bli via vår facebooksida om du blir uttagen.

Information in English below.

...

Engineer  to Engineer
Brinner du för att hjälpa andra människor? Vill du känna lite mer mening med livet? I så fall har du möjlighet att under vara med och starta upp Engineer to Engineer, ett utskott som kommer arbeta med att hjälpa ingenjörer med utländsk bakgrund in på arbetsmarknaden. I Linköping finns många nyanlända med ingenjörsutbildning och det finns företag som efterfrågar just ingenjörer, men matchningen fungerar i dagsläget dåligt. Visionen med Engineer to Engineer är att få arbetstagare och arbetsgivare att mötas, exempelvis genom workshops och mingeldagar. Eftersom utskottet är relativt nytt kommer du även ha möjlighet att vara med och forma utskottet och komma med egna initiativ.”

Vi söker en person som är ansvarig för att upprätta och sköta kontakten med företag för samarbeten.

Den Reflekterande Ingenjören
Den Reflekterande Ingenjören organiserar gästföreläsningar, workshops och andra evenemang riktade speciellt mot oss studenter. Vi vill utmana studenter till att reflektera kring hur vi kan använda vår kompetens för att bidra till en hållbar framtid! I utskottet genomför vi under året ett antal projekt från idé till verklighet. Vi söker dig som är intresserad av att exempelvis kontakta spännande föreläsare och skapa inspirerande event!

Finansieringsutskottet
För att möjliggöra utlandsprojekten och vårt arbete samarbetar Ingenjörer utan gränser med flera externa aktörer. I Finansieringsutskottet är du kontakten mellan vår studentgrupp i Linköping och våra samarbetspartners. Förutom att upprätthålla dessa befintliga kontakter kommer du även att få arbeta för att hitta nya potentiella samarbeten, vara föreningens ansikte utåt på företagsmässor och hjälpa till att anordna den årliga julauktionen på campus. Tycker du detta verkar intressant, är driven och vill lära dig mer om hur samarbeten byggs mellan föreningar och företag? Sök då till finansieringsutskottet!

PR-utskottet
I PR-utskottet arbetar vi med att marknadsföra Ingenjörer utan gränser och våra event. Det gör vi bland annat genom att designa trycksaker såsom affischer och flyers samt genom vår Instagram och Facebooksida. För att göra det på bästa sätt samarbetar vi mycket med de andra utskotten. PR-utskottet passar dig som tycker att det är kul att hålla på med foto, design och olika grafiska program såsom Illustrator och Photoshop. Inga förkunskaper är nödvändiga, vi söker helt enkelt dig som tycker att marknadsföring är roligt!

Inspirera Unga
I utskottet arbetar vi för att öka barn och ungas intresse för att vilja lära sig nya saker och sikta mot vidare studier, främst inom teknik och naturvetenskap. Detta gör vi genom exempelvis inspirationsföreläsningar, workshops och studiebesök som arrangeras i samarbete med lokala skolor. Då Inspirera Unga är relativt nystartat har du chans att påverka utskottets arbete och utformning samtidigt som du får lärorika och roliga erfarenheter.

Förra året anordnades bland annat en programmeringsdag, ett studiebesök på campus och olika inspirationsföreläsningar.

Vi söker dig som:

 • Är kreativ och driven   
 • Vill inspirera barn och ungdomar
 • Har en vision om hur arbetet i Inspirerautskottet kan vidareutvecklas

Var med och väck ett intresse för teknik- och naturvetenskap hos barn och unga i Linköping och inspirera dem till fortsatta studier!

After School
Projektet After school syftar till att bidra med studiestöd till barn och ungdomar i Linköpings kommun. Idag är vi verksamma på grund- och högstadieskolor runt om i Linköping.

I utskottet After School är man med som studiestödare på en av skolorna en gång i veckan, där varje tillfälle varar ca två timmar.  Som studiestödare har du chans att göra skillnad direkt och vara en del av en rolig gemenskap.

Vi söker dig som är kreativ, ansvars- och initiativtagande samt dig som har ett intresse för att lära ut till barn och ungdomar.

Eventutskottet
I eventutskottet är du med och verkar för en ökad intern gemenskap inom föreningen. Tidigare har eventutskottet anordnat evenemang som sittningar, cykelfester och quiz men det är kul om du har nya idéer om vilken typ av event du vill anordna.

Eventutskottet kommer under läsåret planera och genomföra sju till åtta event. Dessa event kommer att planeras i projektgrupper på tre till fyra personer inklusive en projektledare. Tanken är att alla som vill kommer få prova på att vara ansvarig för ett event så att du får chansen att utveckla dina ledaregenskaper.

Eventutskottet är utskottet för dig som är kreativ, tycker att det är kul att planera och genomföra event och gillar att arbeta i grupp. Om detta stämmer in på dig; SÖK EVENT!

Ghanautskottet
Är du driftig, företagsam och vill arbeta i ett projekt som gör skillnad? Om så är fallet, sök utskottsmedlem i Ghanaprojektet! Tillsammans med en projektgrupp kommer du få chansen att starta upp ett nytt projekt med unika lösningar som kommer implementeras i ett område där din hjälp betyder räddning. Tidigare år har bland annat vattentankar och toalettsystem konstruerats. I somras både påbörjades och avslutades ännu ett projekt vid en skola i Ghana, nämligen ett nytt vattenreningssystem som bidrar med en förbättrad folkhygien. Vattenreningssystemet hjälper skolan spara pengar genom att förse elever och personal med rent vatten.

Projektgruppens arbete inför nya projektet är framtagandet av nya hållbara lösningar, budgetering, ny företagskontakt samt att utforma en projektplan för årets spännande lösning på ännu ett samhällsproblem.

Inom utskottet finns olika poster som har olika ansvarsområden. Vi har:

 • Vice-projektledare(1 st), vice-projektledaren hjälper projektledaren med det administrativa samt håller kontakten med samarbetspartner i Ghana. Eftersom detta ofta inte blir mycket brukar även vice projektledare ansvara för ett annat område.Områdets som ansvaras över bestäms tillsammans med projektledare.
 • Ekonomiansvariga(2 st), ekonomiansvariga hjälper till med projektet genom att söka stipendier och bidrag från företag. De planerar även budgeten för projektet.
 • Information- och utbildningsansvariga (2 st), ansvariga i denna posten hjälper till att utforma projektplanen efter att projektidén är bestämd. Efter projektplanen är framtagen gäller det att lösa samhällsproblem.
 • Teknikansvariga(2 st), teknikansvariga hjälper till att konstruera hållbara tekniska lösningar.

Tanzaniautskottet
I Tanzaniaprojektet arbetar vi med att ta fram hållbara tekniska lösningar och implementera i behövande områden. Tidigare projekt har bland annat handlat om att installera solpanelsystem och vattenreningssystem på skolor. I somras påbörjades ett arbete med att förbättra vattenkvaliteten på en skola vilket minskar risken för allvarliga sjukdomar.

Vill du tillsammans med en projektgrupp vara med och starta upp ett nytt projekt med spännande lösningar? Projektgruppens arbete innebär att ta fram en projektplan, söka stipendier, kontakta företag och lägga budget samt ta fram tekniska lösningar för projektet.

Vi söker dig som är driven, engagerad och som vill gör skillnad!

Inom utskottet finns olika poster som har olika ansvarsområden. Vi har:

 • Vice-projektledare(1 st), vice-projektledaren hjälper projektledaren med det administrativa samt håller kontakten med samarbetspartner i Tanzania. Eftersom detta ofta inte blir mycket brukar även vice projektledare ansvara för ett annat område. Områdets som ansvaras över bestäms tillsammans med projektledare.
 • Ekonomiansvariga(2 st), ekonomiansvariga hjälper till med projektet genom att söka stipendier och bidrag från företag. De planerar även budgeten för projektet.
 • Information- och utbildningsansvariga (2 st), ansvariga i denna posten hjälper till att utforma projektplanen efter att projektidén är bestämd. Efter projektplanen är framtagen gäller det att lösa samhällsproblem.
 • Teknikansvariga(2 st), teknikansvariga hjälper till att konstruera hållbara tekniska lösningar.

------------------------------------------------------------------------------

Engineers without borders in Linköping are seeking new active members! Below the branches are described. In the next step of the application, ignore the option of applying with your Facebook or Linkedin.

Engineer to Engineer
Are you passionate about helping others? Do you want to do something that matters? In that case you have the opportunity of joining us as we start Engineer to Engineer, a committee that will help engineers with a foreign background to join the job market. In Linköping there are many immigrants with  a background in engineering, as well as companies with a demand for engineering experience. Our mission is to join these two together, through for instance workshops and mingle meetings. Since the committee is brand new in Linköping you will also have the opportunity to help shape it's design.

We are looking for one person that will be responsible for  managing the contact with our partner companies.

The Reflective Engineer
Den Reflekterande Ingenjören is the group within Engineers Without Borders that organizes guest lectures, workshops and other events aimed specifically towards students. We want to challenge students perspective on how we can contribute to a sustainable future by using our competence within our field. During the year the group will do a number of projects and you will have the opportunity to widen your network, test your communication skills and deliver great products, such as lunch lectures and workshops.

No special requirements, we are looking for you who are ambitious and want to create inspiring events!

Finance
To enable the foreign projects and our work Engineers Without Borders cooperate with several external partners. In the Finance committee you are the link between our student group in Linköping and our partners. In addition to maintaining these existing contacts you will you will be able to develop new potential contacts, be the face of the organization outwards at corporate fairs, and help arrange the annual Christmas auction on campus. Are you interested by this, driven, and want to learn more about how cooperation is built between organizations and companies? Then apply to Finance!

PR
In PR we work with marketing Engineers Without Borders and our events. We do this by, for example, designing prints such as posters and flyers, and through our Instagram and Facebook page. To do this optimally we work a lot with the other branches. PR is for you if you like photography, design and graphical software such as Illustrator and Photoshop. No previous experience is required, just a interest in marketing!

Inspire Youth
In the committee we work to increase children and young people's interest in wanting to learn new things and aim for further studies, mainly in technology and science. We do this through inspirational lectures, workshops and study visits organized in cooperation with local schools. Since Inspire the Young is relatively new, you have the chance to influence the work and design of the committee while providing you with instructive and fun experiences.

Last year, a programming day, a study visit on campus and various inspirational lectures were organized.

Your qualities:

 • Is creative and driven
 • Want to inspire children and adolescents
 • Have a vision of how the work of the Inspiration Committee can be further developed

Come and awaken a interest in science and craft in children and youths, and inspire them to further studies!

 

After School
The project After School's purpose is to help the children and young people of Linköping with their studies. Today we are operating at elementary schools in Ryd, Skäggetorp and Lambohov as well as at Björkö Fria Gymnasium (students age 16-18) in central Linköping. In After School you are a helper at one of these schools once per week, where every occasion lasts for about two hours.

We seek you if you:

 • Are creative, responsible, and initiative taking.
 • Have an interest in teaching children.

Event
When part of the Event Committee, your goal is to bring people within the organization closer to each other through organizing fun events. That sounds pretty fun and important right? Previous years, we have arranged events like ”sittning”, bikeparty and quiz. However, if you have own ideas of new events or things to do, that is very much welcomed and possible to do!

The Event Committee will arrange 7-8 events during the year. Mostly, these events will be arranged within a project group of 3-4 persons with one coordinator. Everyone who is interested will be able to be coordinator for an event. This is a great chance to gain experience and develop your leadership skills for the future in a fun environment.

If you are creative and if you think it is fun to hang out with people and organize fun events, The Event Committee is the perfect place for you!

Ghana committee
Are you driven, enterprising and want to work in a project that makes a difference? If that's the case, become a committee member in the Ghana project! Together with a project group you will get the chance to start up a new project with unique solutions that will be implemented in an area where your help means rescue. Previous years water tanks, toilets systems etc. have been constructed and this summer another project was completed at a school in Ghana. That project was a water purification system, not only has it contributed with improved public hygiene but it also helps the students save money because they don´t need to purify their drinking water since the purification system does it for them. For the initiation of a new project the group will work with developing new sustainable solutions, budgeting, company contact as well as forming a project plan for this years exciting solution on yet another problem for society.

Areas of responsibility to apply for:

 • Deputy (1)– the deputy helps the project leader with the overall responsibility in planning and also has a responsibility to keep up a good contact with partners in Ghana. Usually this won't be alot meaning they will have another responsibility as well. The responsibility will be decided together with the project leader.
 • Economy(2) – The branch's face outwards. Seeking company contacts and financial aid to support the project financially. But also helps the project plan their budget.
 • Information and Education(2) – Helps with developing a business plan once the project idea is formed. After the business plan is designed they helps solve social problems.
 • Technician(2) – constructs sustainable technical solutions.

Tanzania committee
In the Tanzania project we work with developing sustainable technical solutions and implementing them in needing areas. Previous years we have worked with installing a solar panel system at a school in Tanzania. Last summer, work began with great success to improve water quality at a school, reducing the risk of serious illnesses.

Do you want to be part of a project group that starts a new project with exciting solutions? This will include creating a project plan, seeking financial aid, company contacts, budget, and constructing sustainable technical solutions for the project.

If you are driven and want to work in a project that makes a difference, then this project is perfect for you!

Areas of responsibility to apply for:

 • Deputy (1)– the deputy helps the project leader with the overall responsibility in planning and also has a responsibility to keep up a good contact with partners in Tanzania. Usually this won't be alot meaning they will have another responsibility as well. The responsibility will be decided together with the project leader.
 • Economy(2) – The branch's face outwards. Seeking company contacts and financial aid to support the project financially. But also helps the project plan their budget.
 • Information and Education(2) – Helps with developing a business plan once the project idea is formed. After the business plan is designed they helps solve social problems.
 • Technician(2) – constructs sustainable technical solutions.
Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor