facebook tracking
Utskottsrekrytering LIU

Utskottsrekrytering LIU

Ingenjörer utan gränser i Linköping söker nu medlemmar till sina utskott! Nedan är de olika utskotten beskrivna. I nästa steg, ignorera alternativet att ansöka med facebook och linkedin.

​Information in English below.

...

Finansieringsutskottet

För att möjliggöra utlandsprojekten och vårt arbete samarbetar Ingenjörer utan gränser med flera externa aktörer. I Finansieringsutskottet är du kontakten mellan vår studentgrupp i Linköping och våra samarbetspartners. Förutom att upprätthålla dessa befintliga kontakter kommer du även att få arbeta för att hitta nya potentiella samarbeten, vara föreningens ansikte utåt på företagsmässor och hjälpa till att anordna den årliga julauktionen på campus. Tycker du detta verkar intressant, är driven och vill lära dig mer om hur samarbeten byggs mellan föreningar och företag? Sök då till finansieringsutskottet!

Eventutskottet


Eventutskottet verkar för att öka den interna gemenskapen inom föreningen. Vid såväl stora som små arrangemang skapar utskottet förutsättningar för att fler medlemmar från olika utskott, olika sektioner och årskurser ska få möjlighet att lära känna, ta lärdom och inspireras av varandra. Här finns möjligheten att både planera traditionsenliga evenemang samt genom din kreativitet hitta på nya event som kan leva kvar inom Ingenjörer utan gränser.

Vi söker två sorters roller till utskottet:

 • Som medlem i eventutskottet kommer du att få jobba med många olika event under året, och ta olika roller som till exempel projektledare.​
 • ​Som vice ordförande kommer du att jobba tätt ihop med ordförande och ha mer övergripande koll på eventutskottet.

Tycker du att detta verkar intressant, vill testa på ledarskap och vill få mer inblick i hur event planeras från start till avslut? Sök då till eventutskottet!


PR-utskottet

I PR-utskottet arbetar vi med att marknadsföra Ingenjörer utan gränser och våra event. Det gör vi bland annat genom att designa trycksaker såsom affischer och flyers samt genom vår Instagram och Facebooksida. För att göra det på bästa sätt samarbetar vi mycket med de andra utskotten. PR-utskottet passar dig som tycker att det är kul att hålla på med foto, design och olika grafiska program såsom Illustrator och Photoshop. Inga förkunskaper är nödvändiga, vi söker helt enkelt dig som tycker att marknadsföring är roligt!


Den Reflekterande Ingenjören

Den Reflekterande Ingenjören är gruppen inom Ingenjörer utan gränser vid Linköpings universitet som organiserar gästföreläsningar, workshops och andra evenemang riktade speciellt mot ingenjörsstudenter. Det är både roligt och utmanande att kontakta eventuella föreläsare då det ger dig möjligheten att utöka ditt nätverk såväl som att testa dina färdigheter i kommunikation och att sälja in ett projekt. Du får även pröva, samt öva upp, din förmåga att planera och leverera en produkt, till exempel en lunchföreläsning. ​

​Just nu letar vi efter dig som:

 • Är intresserad av att kontakta potentiella föreläsare och har idéer om vilka dessa kan vara
 • ​Har idéer om hur vi kan vidareutveckla våra aktiviteter samt nå ut till fler studenter vid Linköpings universitet
 • Är intresserad av att kommunicera och samarbeta med medlemmar från andra grupper inom Ingenjörer utan gränser vid Linköpings universitet, så som PR-utskottet.
 • Ser ditt engagemang som något långsiktigt

​Det nationella målet för Den Reflekterande Ingenjören är att ständigt synas på campus genom, bland annat, lunchföreläsningar och andra aktiviteter. Detta för att ständigt påminna ingenjörer och framtida ingenjörer om deras fulla potential och globala ansvar.

After School

Projektet After school syftar till att bidra med studiestöd till barn och ungdomar i Linköpings kommun. Idag är vi verksamma på grund- och högstadieskolor i Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt på gymnasieskolan Björkö Fria Gymnasium i centrum. I utskottet After School är man med som läxhjälpare på en av dessa skolor en gång i veckan, där varje tillfälle varar i ca två timmar. På varje skola kommer en platsansvarig utses, denne kommer ha ett övergripande ansvar på respektive skola.  

Vi söker dig som: 

 • Är kreativ, ansvars- och initiativtagande 
 • Har ett intresse för att lära ut till barn och ungdomar 


Inspirera Unga

Föreningens nyaste utskott ”Inspirera Unga” söker medlemmar för att utveckla utskottet och driva arbetet framåt. För andra året i rad arbetar vi i utskottet för att inspirera unga till att vilja lära sig nya saker och sikta mot vidare studier, främst inom teknik och naturvetenskap. Detta gör vi genom att planera och genomföra aktiviteter med skolungdomar och barn i Linköping. Förra året anordnades bland annat en programmeringsdag på campus, en kurs i problemlösning och olika inspirationsföreläsningar. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat projektledaren för After School.

Vi söker dig som:

 • Är kreativ och drivande   
 • Har ett intresse för barn och ungdomar 
 • Har en vision om hur arbetet i Inspirerautskottet kan vidareutvecklas. 

Ta chansen att få vara med och påverka Inspirerautskottets resa!Ghanautskottet

Är du driftig, företagsam och vill arbeta i ett projekt som gör skillnad? Om så är fallet, sök utskottsmedlem i Ghanaprojektet! Tillsammans med en projektgrupp kommer du få chansen att starta upp ett nytt projekt med unika lösningar som kommer implementeras i ett område där din hjälp betyder räddning. Tidigare år har vattentankar konstruerats och i somras både påbörjades och avslutades ännu ett projekt vid en skola i Ghana, nämligen ett nytt toalettsystem som har bidragit med både en förbättrad folkhygien och ett förbättrat lokalt jordbruk. För genomförandet av ett nytt projekt innebär projektgruppens arbete framtagandet av nya hållbara lösningar, budgetering, ny företagskontakt samt att utforma en projektplan för årets spännande lösning på ännu ett samhällsproblem.

Ansvarsområden att söka:

 • Vice ordförande – den hjälpande handen. Övergripande ansvar i planeringen och ett större ansvar i kontakten med samarbetspartner i Ghana
 • Ekonomi – utskottets ansikte utåt. Söka företagskontakt och stipendier för finansiering av projektet
 • Affärsplan – utforma affärsplanen och lösa samhällsproblem
 • Tekniker – konstruera hållbara tekniska lösningar


Tanzaniautskottet

I Tanzaniaprojektet arbetar vi med att ta fram hållbara tekniska lösningar och implementera dem i behövande områden. Tidigare år har utlandsprojekten bland annat arbetat med att installera ett solpanelssystem på en flickskola i Tanzania. I somras påbörjades ett arbeta med att förbättra tillgången på elektricitet för hushållen i samma område vilket kommer lägga grund för kommande projekt. Vill du tillsammans med en projektgrupp vara med och starta upp ett nytt projekt med spännande lösningar? Projektgruppens arbetet innebär att ta fram en projektplan, söka stipendier, kontakta företag och lägga budget samt ta fram tekniska lösningar för projektet. Vi söker dig som är driven, engagerad och vill arbeta i ett projekt som gör skillnad!
Roller som vi söker:
Vice projektledare: Hjälpa till med projektplan, Budget, och kontakt med samarbetspartner i Tanzania.
Ekonomi:  Söka stipendier och företagskontakt
Teknik: Ta fram tekniska och hållbara lösningar
Affärsplan: Ta fram affärsplan och​ samhällslösningar

----------------------------------------------------------------

Engineers without borders in Linköping are seeking new active members! Below the branches are described. In the next step of the application, ignore the option of applying with your Facebook or Linkedin.

​Finance

To enable the foreign projects and our work Engineers Without Borders cooperate with several external partners. In Finance you are the link between our student group in Linköping and our partners. In addition to maintaining these existing contacts you will you will be able to develop new potential contacts, be the face of the organization outwards at corporate fairs, and help arrange the annual Christmas auction on campus. Are you interested by this, driven, and want to learn more about how cooperation is built between organizations and companies? Then apply to Finance!

​Event

Event works to create a good internal sense of belonging in the organization. At large and small events the branch creates opportunities for more members from different branches, programs and years to get to know, learn from and inspire each other. Here there is opportunity for both traditional events and creating new through your creativity, that can live on in Engineers Without Borders.

We are seeking two rolls for the branch:

 • As member in event you will work with many different events during the year, and take on different rolls such as project leader. 
 • ​As deputy you will work closely with the Event leader and have more a spanning knowledge of the branch.
 • Do you think this seems interesting, want to try leadership and have a better look into how events are planned and executed? Apply to Event!

​PR

In PR we work with marketing Engineers Without Borders and our events. We do this by, for example, designing prints such as posters and flyers, and through our Instagram and Facebook page. To do this optimally we work a lot with the other branches. PR is for you if you like photography, design and graphical software such as Illustrator and Photoshop. No previous experience is required, just a interest in marketing!

​The Reflective Engineers

The Reflective Engineer is the group within Engineers without borders at Linköpings University that organizes guest lectures, workshops and other events aimed specifically towards engineering students. It is both fun and challenging to contact any lecturer as it gives you the opportunity to expand your network as well as test your skills in communication and selling a product. You will be able to test, as well as practice, your ability to plan and deliver a product, such as a lunch lecture.

Right now we are looking for you that:

 • Is interested in contacting potential lecturers and have ideas on who these might be
 • ​Have ideas on how to further develop our activities and reach out to more students at Linköpings University
 • Interested in communicating and collaborating with members from other groups within Engineers Without Borders at Linköpings University
 • See your commitment as somewhat long-term

The national goal of the Reflective Engineer is to be constantly visible on campus through, among other things, lunch lectures and other activities. This to remind engineers and engineering students of their full potential and global responsibility.

After School

The project After Shool's purpose is to help the children and young people of Linköping with their studies. Today we are operating at elementary schools in Ryd, Skäggetorp and Lambohov as well as at Björkö Fria Gymnasium (students age 16-18) in central Linköping. In After School you are a helper at one of these schools once per week, where every occasion lasts for about two hours. There will be a head helper at every school, who will have the responsibility for the help on that school. 

We seek you if you:

 • Are creative, responsible, and initiative taking.
 • Have an interest in teaching children. 

​Inspire The Young

​The organizations newest branch "Inspire The Young" are seeking members for developing the branch and push our work forward. For the second year in a row we are working to inspire the young to learn new things and aim for further studies, primarily in engineering and natural science. We do this by planning and holding activities med school students and kids in Linköping. Last year there was for instance a programming day on campus, a course in problem solving and different inspirational lectures. The work is done in close collaboration with the project leader for After School.

We seek you if you:

 • Are creative and driven  
 • Want to inspire children
 • Have a vision on what we can do to take Inspire The Young higher!

​Take the chance to be able to affect the branch's journey!

Ghana

Are you driven, enterprising and want to work in a project that makes a difference? Then join Ghana! You and the project group will get the chance to start up a new project with unique solutions that will be implemented in an area where your help means saving. Previous years water tanks have been constructed and this summer a project at a school in Ghana was both started and finished, a new toilet system that has helped both sanitation and local agriculture. For the initiation of a new project the group will work with developing new sustainable solutions, budgeting, company contact as well as forming as forming a project plan for this years exiting solution on yet another problem for society. 

Areas of responsibility to apply for:

 • Deputy – the helping hand. Overall responsibility in planning and a bigger responsibility in contact wit partners in Ghana.
 • Economy – The branch's face outwards. Seeking company contacts and financial aid to support the project financially.
 • Business plan – develop a business plan and solve social problems
 • Technician – construct sustainable technical solutions.

​Tanzania

In the Tanzania ​project we work with developing sustainable technical solutions and implementing them in needing areas. Previous years we have worked with installing a solar panel system at a girls' school in Tanzania. This summer a project to better the accessibility to electricity for households in the same area was started and this will lay the foundation for coming projects. Do you want to be part of a project group that starts a new project with exiting solutions? ​This will include creating a project plan, seeking financial aid, company contacts, budget, and constructing sustainable technical solutions​ for the project. We seek you if you are driven and want to work in a project that makes a difference!

Rolls we seek:

 • Deputy – Helping with project plan, budget, and contact with partners in Tanzania
 • Economy – Seeking financial aid and company contacts
 • Business plan – develop a business plan and solve social problems
 • Technician – construct sustainable technical solutions.
Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt eller i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor