facebook tracking

Vice Gruppledare / Vice Group Leader

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM VICE GRUPPLEDARE FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som Vice gruppledare. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Arbetsbeskrivning

Som Vice gruppledare är du gruppledaren behjälplig och tillsammans lägger ni grunden för ledningsgruppens arbete under året. Du/ni har stora möjligheter att påverka hur arbetet ska genomföras. Du kommer bland annat att sköta kontakten med Uppsalagruppens medlemmar, arbeta administrativt samt jobba med interna medlemsevent. Du kommer också att arbeta tätt tillsammans med PR- ansvarig, Eventansvarig och Finansieringsansvarig. Som Vice gruppledare sitter du också med i ledningsgruppen och deltar i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala.

Kvalifikationer

Posten kräver inga förkunskaper men det är en fördel om du är strukturerad, driven och beredd att ta egna initiativ.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY THE POST AS VICE GROUPL LEADER FOR ENGINEERS WITHOUT BOARDERS IN UPPSALA.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Vice Group Leader. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

WORKING INSTRUCTIONS

As Vice Group Leader, together with the group leader lay the foundation for the boards work during the year. You have great opportunities to influence how your work will be carried out. You will, among other things, be in touch with the Uppsala group members, work administratively, and work with internal membership events. You will also work closely with the head of PR, head of Event and head of Business. As the Vice Group Leader you will also be part of the Uppsala EWB boars and participate in the different Engineers Without Borders activities in Uppsala.

Qualifications

The post requires no prior knowledge, but it is an advantage if you are structured, driven and prepared to take your own initiative.

Working process

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

 

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor