facebook tracking

Ekonomiansvarig / Head of Finance

*English will follow below*

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM EKONOMIANSVARIG FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som Ekonomiansvarig. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Arbetsbeskrivning

Som Ekonomiansvarig sitter du med i ledningsgruppen och ansvarar för att sammanställa Ingenjörer utan gränser i Uppsalas ekonomi. Du deltar också i ledningsgruppens arbete för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala. Postens arbete innefattar att attestera och hantera fakturor som sedan skickas vidare till Ingenjörer utan gränsers nationella revisor, presentera lokalgruppens ekonomi på medlemsmöten samt att hålla kontakt med de som omsätter pengar inom lokalgruppen. Ekonomiansvarig förväntas även stötta lokalgruppens Finansieringsansvarig i hens uppgifter samt övriga personer i ledningsgruppen vid behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är strukturerad och tycker om att organisera siffror. Inga förkunskaper krävs utan det viktigaste är att du tycker att det är roligt att engagera dig och har ett eget driv. Posten som Ekonomiansvarig har mycket utvecklingspotential och därför är det bra om du är kreativ och en problemlösare.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD SEARCH THE POST AS HEAD OF FINANCE IN ENGINEERS WITHOUT BORDERS LOCAL GROUP IN UPPSALA.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Head of Finance. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

WORKING INSTRUCTIONS

As Head of Finance you are responsible for overlooking Engineers Without Boarders in Uppsala's economy The work includes certifying and managing invoices, which are then forwarded to Engineers Without Borders' National Auditor. You also present the local group's finances at member meetings, and keep in touch with those who deal with money within the local group. The Head of Finance is also expected to support the local boards head of business. You also participate in the Uppsala EWB boarder and participate in Engineers Without Borders activities in Uppsala.

Qualifications

We are looking for someone who is structured and like organizing numbers. No prerequisites are required, but the most important thing is that you think it’s fun to engage and have your own drive. The post as head of finance has a lot of development potential and therefore it is good if you are creative and a problem solver.

Working process

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor