facebook tracking

PR-ansvarig/ Head of PR

*English will follow below*

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM PR-ANSVARIG FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som PR-ansvarig. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Arbetsbeskrivning

Som PR-ansvarig har du ansvar för att lokalgruppen följer de riktlinjer som Ingenjörer utan gränser nationellt har satt upp för marknadsföringen, samt sitter med i ledningsgruppen och deltar i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala. Du kommer också att ingå i Ingenjörer utan gränsers nationella PR-grupp. Det lokala arbetet i Uppsala innefattar att samordna marknadsföringen i Uppsala samt ansvara för utformning och beställning av grafiskt material, så som affischer, tröjor och flygblad. Till din hjälp kommer du ha ett utskott vars arbete du leder. Som PR-ansvarig kommer du även att arbeta mycket tillsammans med ledningsgruppens Eventansvarig.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill lära dig mer om marknadsföring eller grafisk utformning och vill hjälpa till att sprida information om Ingenjörer utan gränser i Uppsala. Inga förkunskaper krävs, utan det viktigaste är att du tycker det är kul att engagera dig och har ett eget driv. Posten som PR-ansvarig har mycket utvecklingspotential därför är det bra om du är kreativ och tycker om att testa nya idéer.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR THE POST AS HEAD OF PR IN ENGENGEERS WITHOUT BORDERS LOCAL GROUPS IN UPPSALA.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Head of PR. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

WORKING INSTRUCTIONS

As head of PR you are responsible for the local group following the guidelines that national Engineers Without Borders have set up for marketing. The local work in Uppsala involves coordinating the marketing in Uppsala as well as responsibility for the design and ordering of graphic material, such as posters, sweaters and flyers. To help you, you will have a PR committee whose work you are leading. As head of PR, you will also work a lot with the Event Manager. Finally, as head of PR, you are a part of Uppsala’s EWB board and are therefore required to participate in Engineers Without Borders activities in Uppsala.

 Qualifications

We are looking for someone who want to learn more about marketing or graphic design and want to help spread information about Engineers Without Borders in Uppsala. No prerequisites are required, but the most important thing is that you think it's fun to engage yourself and that you are driven as a person. The post as head of PR has a lot of development potential, so it’s great if you are creative and enjoy testing new ideas.

Working process

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor