facebook tracking

Projektledare Den reflekterande ingenjören / Project Leader of the Reflective Engineer

*English will follow below*

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM PROJEKTLEDARE FÖR DEN REFLEKTERANDE INGENJÖREN I INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som Projektledare för Den reflekterande ingenjören. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Information om Den reflekterande ingenjören: Den reflekterande ingenjören, är en av fyra arbetsgrupper under Ingenjörer utan gränser Uppsala. Vårt syfte är att bredda perspektivet för Ingenjörer och uppmana till reflektion kring en ingenjörs roll och ansvar i samhället. Som medlem i Den reflekterande ingenjören är du med och anordnar olika typer av event. Det kan exempelvis vara event så som seminarier, debatter och filmvisningar eller något helt annat. Hitintills har Den reflekterande ingenjören främst riktat sig till studenter men vår förhoppning är att eventen framöver ska riktas till både yrkesverksamma och studerande.

Arbetsbeskrivning

Som Projektledare för Den reflekterande ingenjören sitter du med i ledningsgruppen där du är ansvarig för att rapportera och informera kring gruppens pågående arbete, samt deltar i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala.

Kvalifikationer

Inga förkunskaper krävs utan det viktigaste är att du är intresserad av det arbete som DRI gör och vill ha en betydande roll i det arbetet.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR THE POST AS THE PROJEKT LEADER OF THE REFLECTIVE ENGINEER.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Project Leader of the Reflective Engineer. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

Information about The Reflective Engineer: The reflective engineer is one of four working groups within Engineers Without Borders Uppsala. Our aim is to broaden the perspective of engineers and to encourage reflection on the role. We discuss the responsibilities of an engineer in society. As the Project Leader of the Reflective Engineer, you are organizing different types of events. For example, seminars, debates or movie nights. For now, The Reflective Engineer has mainly focused on involving students, but our hope is that the event will be directed to both professionals and students further on.

WORKING INSTRUCTIONS

As a Project Leader of the Reflective Engineer, you are a part of the Uppsala board where you are responsible for representing the groups ongoing work, as well as participating Engineers Without Borders other activities in Uppsala.

Qualifications

No prerequisites are required, but the most important thing is that you are interested in the work done by the reflective engineer and want a significant role in that work.

Working process

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

 

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor