facebook tracking

Projektsamordnare internationella projekt / Project Coordinator of International Projects

*English will follow below*

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM PROJEKTSAMORDNARE FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som Projektsamordnare. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Arbetsbeskrivning

Som Projektsamordnare är du länken mellan Uppsalagruppens lokala projektgrupp och den nationella samordningsgruppen för internationella projekt. Det innebär bland annat att du rapporterar om hur projekten fortlöper samt får svar från den nationella gruppen på eventuella frågor som kommer från projekten. I den nationella samordningsgruppen är du med och bedömer projektidéer och projektförslag samt vidareutvecklar projektprocessen och metoder för att kvalitetssäkra arbetet.

Inom Uppsalagruppen är du ansvarig för uppstartandet av nya projekt vilket innebär att du tar ställning till och stöttar projektförslag som kommer in till lokalgruppen i Uppsala, vilket görs i samråd med den nationella gruppen och ledningsgruppen. Slutligen är du som Projektsamordnare en del av Uppsalas ledningsgrupp och deltar därmed i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala.

Kvalifikationer

Som Projektsamordnare får du gärna ha ett intresse för utvecklingsfrågor och vi ser tidigare engagemang inom Ingenjörer utan gränser som meriterande.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN SHOULD YOU SEARCH THE POST AS A PROJECT COORDINATOR OF INTERNATIONAL PROJECTS FOR ENGINEERS WITHOUT BORDER LOCAL GROUPS IN UPPSALA.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Project Coordinator. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

WORKING INSTRUCTIONS

As Project Coordinator of International Projects, you are the link between Uppsala’s Local Board and the National Coordination Group for International Projects. This means, among other things, that you report on the progress of the international projects and receive a response from the national group to any questions that come from the projects. In the National Coordination Group that you also will be a part of you participate in and assess project ideas and project proposals. You also help with further development of the project process and methods for quality assurance.

In Uppsala Group you are responsible for launching new projects, which means that you take a stand for and support project proposals that come into the Uppsala Local Group, which will be done in consultation with the national group and the management team. Finally, as Project Coordinator, you are part of Uppsala’s EWB board and are therefore participating in Engineers Without Borders activities in Uppsala.

Qualifications

As Project Coordinator, you are welcome to have an interest in questions regarding sustainable development, and we see past engagement within Engineers Without Borders as a merit.

WORKING PROCESS

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application.


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor